Thực hiện vai trò chuyên gia tư vấn nội bộ L&D

✅ Khám phá các bước tư vấn L&D

✅ Hỏi đúng để tạo lập nhu cầu, phân tích vấn đề và phát triển giải pháp

✅ Kết nối và tiếp thị (marketing) tới các đối tác của L&D

✅ Khám phá công cụ đánh giá ROI cho L&D