Hiểu rõ quy trình L&D cơ bản

✅ Nắm bắt các cấu phần của quy trình L&D

✅ Phân tích sự khác biệt giữa đào tạo và phát triển

✅ Kết nối giải pháp học tập với vấn đề học tập