Thay đổi tổ chức, từ đâu?

“To change your organization, change yourself. The way you change yourself is to change your behavior, which directly impacts organization.
As you change, you will literally create the organization a new based on your change behavior”.

Đừng nghĩ mình phải thay đổi tổ chức bằng cách yêu cầu mọi người xung quanh thay đổi. Bắt đầu bằng thay đổi chính mình, và nếu được, hãy tuyên bố cho mọi người biết thay đổi đó của bạn, để mọi người đồng hành, cảm nhận, ủng hộ và đổi thay cùng bạn.

#learningdevelopment
#coaching_for_HR_L_D
#careercoach

Leave a Reply