Khám phá vai trò và đóng góp của LDBP

✅ Hiểu rõ “Đối tác kinh doanh” trong mô hình Hợp tác làm việc

✅ Khám phá ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài tới tổ chức và vai trò của L&D

✅ Áp dụng 10 xu hướng học tập của CIPD

✅ Vận hành bộ phận đào tạo và phát triển như 1 đối tác chiến lược độc lập của tổ chức

✅ Kết nối L&D với các chính sách và hoạt động kinh doanh của tổ chức