Quản lý và tạo ảnh hưởng tới các đối tác chủ chốt

✅ Học và thực hành Kỹ thuật bán hàng SPIN

✅ Thảo luận và xác định các đối tác chủ chốt sử dụng ma trận Quyền lực/Quan tâm

✅ Áp dụng mô hình xây dựng mạng lưới và mối quan hệ đối tác