Coaching có tạo ra kết quả?

“Coaching skills are more about culture, not results, because they focus on developing correct behaviors that lead to both results & professional satisfaction”

Coaching là về văn hóa, chứ không phải là kết quả, bởi coaching tập trung vào phát triển các hành vi đúng đắn mà có thể giúp đạt tới cả kết quả và sự hài lòng trong công việc.

Và nếu là về văn hoá và phát triển hành vi, nó cần được bắt đầu ngay, và cần một hành trình để chăm sóc, nuôi dưỡng, tạo ảnh hưởng và sẵn sàng cho những thay đổi.

#coachingculture
#coaching
#leadershipdevelopment

Leave a Reply