Sức mạnh của cội rễ – văn hóa, giá trị tổ chức

Hình ảnh để lại ấn tượng rất mạnh với mình ngày hôm nay là cái cây tươi tốt với tất cả những chỉ số, những KPI của một năm 2021 đầy thách thức, và với bộ rễ đặc biệt, được làm nên từ những giá trị cốt lõi, từ những hành vi mong đợi và văn hóa của tổ chức.

Dù ai cũng thừa nhận, không có nguồn lực con người thì không thể nói đến thành công của business. Nhưng thống nhất giữa nói và làm, để nguồn lực con người được tập trung phát triển đúng đắn trong một môi trường văn hóa giá trị riêng có của tổ chức, tạo thành bộ rễ vững chắc cho cái cây trước phong ba bão gió, mới thực sự là một chiến lược dài lâu, bền vững.

Tập trung vào bộ rễ, để nuôi cây.
Tập trung vào con người, để “nuôi” tổ chức.

#leadershipcoaching
#careercoach
#coaching_for_hr_l_d

Leave a Reply